شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ انتحار سياسي! ديروز پناه برخدا، امروز پناه برشيطان! حسن روحاني گفت: "پناه مي برم به خدا از بستن دهان منتقدان"! چهره ديکتاتورمآبانه حسن روحاني از پرده برون افتاد و نمايندگان مقام معظم رهبري، آقايان ضرغامي و رحيم پورازغدي را به خاطر انتقاد، به جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دعوت نکرد. اين اشرافي ليبرال، بي ادبي را از حد گذرانده و براي فريب افکار عمومي، دست به انتحار سياسي ميزند.
ساعت دماسنج
وزنه سياسي
رتبه 45
50 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top