شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
تبريزي
اين خاصيت لژهاي فرماسون هاست؛که عين حلقه هاي درهم تنيده تارعنکبوت دردل حکومت ها وملت ها نفوذکرده ونفوذداده اند براي روزمبادا...
{a h=beshnoazdelman}بشنو از دل.{/a} با نظر شما موافقم، زيرا موضعگيريها و هماهنگيهاي دولت اعتدال با کشورهاي غربي، ذيل جريان فراماسونري تعريف مي‌شود.
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 40
58 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
vertical_align_top