شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] دکتر حسن عباسي، عمار انقلاب را آزاد کنيد، جرم عباسي چيست؟
جرمش آن بود که اسرار هويدا مي کرد
#تبريزي
جرمش فهميدن وگفتن بود،گفتن آنچه که به مذاق حضرات خوش نمياد،
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 40
58 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top