تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
ذلت، پایان اعتماد به کدخدا

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

حسن روحانی لیبرال غربزده، بعد از خروج ترامپ از برجام، به همان شیوه سلف خود، دکتر مصدق لیبرال غربزده عمل کرد، تا ننگ ماندن در برجام را با ماندن اروپاییها در برجام، از چهره بزک کرده خود پاک نمایدزیرا او اعتقاد دارد که در برجام، توانسته اروپا را در مقابل آمریکا قرار دهد! همانگونه دکتر مصدق هم بعد از ملی شدن صنعت نفت، می گفت آمریکا را در مقابل انگلیس قرار داده، و به دامان آمریکا پناه برد و در نهایت آمریکا بر روی نفت ایران با انگلیس معامله و در 28 مرداد 32 با یک کودتای آمریکاییع-انگلیسی، 60 هزار دلاری، محمد مصدق را سرنگون و محمدرضا شاه را دوباره به قدرت رساندند!

آری؛ حماقت و اصرار حسن روحانی بر ادامه برجام با سه کشور اروپایی، سرنوشت ننگینی است، که در اول ریاست جمهوری، بجابی توکل بر خدا و تکیه بر ملت خویش، به آمریکا اعتماد کرد و برای رضایت آمریکا و رسیدن به هر توافقی، ننگ و نکبت برجام را پذیرفت! لذا امروز، سرافکنده و شرمنده، ولی با پررویی خطاب به ترامپ می گوید؛ "چرا پل را خراب کردی؟ پل را که درست کنید، خود بخود مسیر مذاکره و رابطه باز خواهد شد!"

راه مصدق و روحانی یکی است، اولی با پشتوانه آمریکا با انگلیس درافتاد و دومی با پشتیبانی اروپا می خواهد با کدخدای دیروز، که در پس پرده، کدخدای امروز اوست، دربیفتد و ملت را به بازی بگیرد، همانگونه که ولی الله سیف بعد از برکناری گفت؛ بازی افزایش نرج ارز تا 8 هزار تومان، با دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور آقای نهاوندیان(تحصیل کرده آمریکا) بوده است!

والسلام 


+نوشته شده در پنج شنبه 97 شهریور 1ساعت ساعت 8:32 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر