شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ حسن در خرابه برجام چه مي‌کند؟! رئيس جمهور در 29 شهريور 1396 گفت: «اين توافق(برجام) چيزي نيست که کسي به آن دست بزند. اين ساختماني است که اگر يک آجرش کشيده شود، تمام ساختمان فرو خواهد ريخت»! تيم مذاکره کننده ايراني بيش از 80 درصد مذاکرات را با طرف آمريکايي داشته و 80 درصد برجام نظرات سازمان سياي آمريکا است! عبرت تاريخ، آمريکا و اروپا در ويرانه برجام به ريش روحاني مي‌خندند!
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top