شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ جواد ظريف نوشت: «سه کشور اروپايي مشغول جلب رضايت دونالد ترامپ از طريق فشار به سازمان ملل متحد در ارتباط با توانمندي‌هاي دفاعي ماست.» بايد به جناب ظريف گفت: خنده‌رو خنديدنت اصرار مي‌خواهد چکار؟ فيلم‌هاي طنز مشکل دار مي‌خواهد چکار؟ سيستم پرتاب خودکار تو تا فعال است! اين وطن موشک و يا رادار مي‌خواهد چکار؟ توي جيبت را ببين، جاسوس پيدا مي‌کني! بي محلي کن گلم، انکار مي‌خواهد چکار؟
mp3 player شوکر
وزنه سياسي
رتبه 45
50 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top