تصویر ثابت

خودسری متکبرانه علیه قانون !

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

ماده 576 قانون مجازات اسلامی: «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین1 دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

با توجه به تصویب بودجه صدا و سیما، توسط نمایندگان مجلس، آیا دستور حسن روحانی، بر عدم پرداخت بودجه صدا و سیما، جرم نیست؟!

انگلیس نفتکش می‌دزد و رئیس جمهورمان، تعرض به بودجه مصوب صدا و سیما!!!

 سریال گاندو، به سختی لیبرالها را سوزانده است؟!

امید است، رئیس انقلابی قوه قضائیه به خودسری متکبرانه رئیس جمهور پایان دهد.

والسلام

 


+نوشته شده در پنج شنبه 98 تیر 27ساعت ساعت 9:22 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر بدهید